Kontakt

Slovak Wine s.r.o.

Kamenná 712/14

951 97 Žitavany

Slovensko

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo:  26460/N

zodpovedný vedúci: Ing. Andrej Ondrejmiška

info@zidobre.sk

info linka: 0904 178 168

číslo účtu: SK0909000000005122826794

IČO       45500436

DIČ      2023034189

IČ DPH   SK2023034189

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
Tel.: 037/ 7720 001
E-mail: nr@soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Tel.:037/6560 411
E-mail: nr.sekretariat@uvzsr.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa
Akademická 1, 949 80 Nitra
Tel.:037/653 6202-3
E-mail: riaditel.nr@svps.sk